Reza Mostafavi Tabatabaei

Enter

About

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

رضامصطفوي طباطبايي

رضامصطفوي طباطبايي

رضا مصطفوی طباطبایی  یک فرد انسان دوست ، کار آفرین و تاجر بین المللی است . وی همواره این شعر شاعر بزرگ ایران زمین سعدی را سر لوحه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعي خود قرار داده است.

رضامصطفوي طباطبايي

رضا مصطفوی طباطبایی

رضا مصطفوی معتقد است  تعهد به  ارزشهای اخلاقی و كمك به اقشار آسيب پذير جامعه  می تواند نقش عمده ای در موفقیت انسان در شرایط اقتصادی و اجتماعی ايفا نمايد . ازاصول اخلاقي که وی به آن اعتقاد دارد کمک کردن به افرادی نیازمند است ،افرادي که صدای آنها در هیچ کجا و توسط هيچ شخصي شنیده نمی شود. از جمله این موارد می توان به کمک در ساخت تاسیسات بیمارستانی در مناطق دور افتاده ایران اشاره نمود. وی همچنین کمکهای شایانی درحادثه زلزله بم به افراد آسیب دیده نموده است. بخش دیگري از فعاليت هاي اجتماعي وی مرتبط بود با کمک مالی به باشگاههای فوتبال داخلی ایران به منظور خدمت به ورزش کشور ایران. 

وی همچنين فعاليت هاي بشر دوستانه در سطح بين المللي نيز داشته است از آن جمله می توان به کمکهای مالي او به انجمن جهانی  تحقیق ومبارزه با بیماری ایدز اشاره نمود.

رضامصطفوي طباطبايي
رضامصطفوي طباطبايي

همچنين به منظور گسترش  اين فعاليت ها طباطبایی در نظر دارد بخشی از درآمد سالانه خود را به این امور اختصاص دهد.

 از افراد موفقی  که وی سیاستهای آنها را سر لوحه فعالیتهای افتصادی و اجتماعی خویش قرار داده است می توان به بیل گیتز موسس شرکت ماکروسافت ، وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار قرن بیستم و موسس شرکت سرمایه گذاری برکشیر، چانگ جو یانگ موسس شرکت هیوندا، وریچارد برانسون موسس گروه امریکن ویرجین اشاره کرد.

Contact Reza

Contact